Beställ 3 och få gratis frakt

Försäljningsvillkor

1. OMFATTNING: Följande uttryck har den innebörd som anges nedan: ”AkzoNobel” avser det Akzo Nobel-bolag som anges ovan, ”Köparen” avser part som köper produkter från AkzoNobel och ”Produkterna” avser de varor som AkzoNobel säljer till Köparen. Om det inte upprättats ett separat avtal avseende försäljning av Produkterna mellan AkzoNobel och Köparen, regleras försäljningen exklusivt av dessa allmänna försäljningsvillkor. Avvikande eller kompletterande bestämmelser till dessa allmänna försäljningsvillkor är endast giltiga om dessa skriftligen har bekräftats av AkzoNobel.

2. ANBUD/ACCEPT: En offert som lämnas av AkzoNobel utgör inte ett bindande erbjudande utan endast ett erbjudande för Köparen att lämna ett anbud. Dessa allmänna försäljningsvillkor ska tillämpas på sådana anbud som lämnas av Köparen. Bindande avtal uppstår först sedan AkzoNobel accepterat Köparens anbud.

3. LEVERANS/RISKÖVERGÅNG: Överenskomna leveransvillkor ska tolkas i enlighet med den version av INCOTERMS som gäller den dag då beställningen accepteras. Om inget annat har avtalats skriftligen, tillämpas leveransvillkoret EXW (Incoterms) och risken för förlust av eller skada på Produkterna övergår på Köparen vid avlämnande av Produkterna till Köparen eller dess transportör vid AkzoNobels anläggning.

4. AVVIKELSE I KVANTITET: Köparen är skyldig att betala för den kvantitet av Produkten som levereras. Köparen får inte vägra att ta emot leverans om avvikelsen i kvantitet understiger 10 % av den beställda kvantiteten.

5. PRIS OCH BETALNING: Om inget annat avtalats mellan parterna utgörs priset för Produkterna av det pris som lämnats av AkzoNobel. AkzoNobels prisuppgifter redovisas exklusive mervärdesskatt och andra eventuella tillämpliga skatter. AkzoNobel ska utfärda fakturor för samtliga de Produkter som sålts till Köparen. Köparen ska betala sådana fakturor inom 30 dagar från fakturadatumet i den valuta, och till det AkzoNobel-bolag, som anges på fakturan. Köparen får inte på grund av varken kvittning, motkrav, prisreduktion eller någon annan grund, hålla inne någon del av fakturabeloppet. Vid dröjsmål är Köparen skyldig att erlägga dröjsmålsränta enligt gällande lag samt, på AkzoNobels begäran, ersätta AkzoNobel för samtliga eventuella kostnader, inklusive avgifter till inkassoföretag och juridiska ombud, som AkzoNobel tvingats betala för att driva in fordringar som Köparen är skyldig att betala.

6. ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL: AkzoNobel förbehåller sig äganderätt till Produkterna till dess hela köpeskillingen för Produkterna har erlagts av Köparen. Intill dess Produkterna är slutligt betalda förvarar Köparen de oanvända Produkterna för AkzoNobels räkning, och lämnar AkzoNobel rätt att tillträda Köparens lokaler samt att hämta obetalda Produkter. Köparen får sälja Produkterna inom ramen för sin sedvanliga verksamhet, men får inte pantsätta, upplåta säkerhet eller på annat sätt belasta Produkterna innan full betalning skett.

7. GARANTI/KÖPARENS RÄTTIGHETER: AkzoNobel garanterar Köparen att Produkterna, vid tidpunkten för riskens övergång enligt ovan, uppfyller AkzoNobels från tid till annan gällande standardspecifikationer avseende Produkterna eller, om tillämpligt, de specifikationer som AkzoNobel och Köparen skriftligen har kommit överens om. Ovanstående garanti är den enda garanti som AkzoNobel lämnar avseende Produkterna. Utöver ovanstående garanti lämnar således AkzoNobel inga garantier, utfästelser eller liknande, och friskriver sig från alla villkor och bestämmelser, oavsett om dessa framgår av lag, avtal eller på annat sätt, avseende Produkterna, deras användning, kvalitet, kurans, immaterialrättsliga status samt alla andra hänseenden. Om en Produkt inte uppfyller ovanstående garanti, ska AkzoNobel efter eget val och som enda påföljd reparera eller ersätta Produkten eller återbetala köpeskillingen för Produkten, varefter AkzoNobel inte har några ytterligare skyldigheter gentemot Köparen. Om en Produkt inte uppfyller ovanstående garanti, ska Köparen meddela AkzoNobel detta inom sju (7) dagar från det att Köparen blivit medveten om garantiavvikelsen, dock aldrig senare än trettio (30) dagar från leveransen av den aktuella Produkten. Om Köparen underlåter att meddela AkzoNobel enligt ovan, förlorar Köparen rätten att göra gällande några anspråk avseende Produkten. AkzoNobel lämnar inga utfästelser och tar inget ansvar för eventuella tjänster som tillhandahålls Köparen.

8. ANSVARSBEGRÄNSNING: AkzoNobel ansvarar inte för förlust eller skada som orsakats av Köparens underlåtenhet att utöva effektiv kvalitetskontroll, eller underlåtenhet att lagra, använda eller på annat sätt hantera Produkterna enligt de anvisningar och instruktioner som lämnas av AkzoNobel eller som annars gäller som branschstandard. AkzoNobel ansvarar inte, varken enligt avtal, lag, på grund av skadevållande handlingar (inklusive vårdslöshet) eller någon annan grund, gentemot Köparen för skada eller förlust hänförlig till förlorad vinst eller intäkt, värdeminskning, förlust av goodwill eller annan skada eller förlust som är indirekt eller oförutsägbar eller utgör en följdskada. AkzoNobels totala ansvar gentemot Köparen med anledning av, eller i samband med, detta Avtal, eller annars i samband med leverans av Produkter, är begränsat till det lägsta av (a) priset på de sålda Produkterna eller (b) EUR 200 000. Inget i denna punkt begränsar dock AkzoNobels ansvar i den utsträckning det inte är lagligt möjligt att undandra sig eller begränsa sitt ansvar.

9. FORCE MAJEURE: AkzoNobel ansvarar inte för underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter om AkzoNobel, direkt eller indirekt, hindrats från detta på grund av väpnad konflikt, brand, översvämning, storm eller annan naturkatastrof eller annat nödläge, brist på transporter, maskin- eller utrustningsfel, AkzoNobels oförmåga att anförskaffa material, förbrukningsvaror, bränsle eller energi för tillverkning av Produkterna på villkor som är acceptabla för AkzoNobel, strejk, lockout eller annan arbetsmarknadstvist, lagar, förordningar eller bestämmelser från myndighet eller regering, oavsett utländsk, nationell eller lokal och oavsett laglig eller olaglig, eller liknande eller annan orsak utanför AkzoNobels skäliga kontroll (var och en ett fall av ”Force Majeure”). AkzoNobel är inte skyldigt att anskaffa Produkter från andra källor och kan komma att fördela sitt tillgängliga lager av Produkter bland bolagen i AkzoNobel-koncernen (inklusive AkzoNobel självt) och deras kunder, återförsäljare och andra distributörer på sätt som AkzoNobel anser rättvisa och praktiska. Om Force Majeure-händelsen sträcker sig över mer än sex (6) månader eller kan förväntas överstiga 6 månader, har AkzoNobel rätt att, utan skyldighet att kompensera Köparen, häva skyldigheten att förse Köparen med de berörda Produkterna.

10. EXPORTKONTROLL: Köparen får inte sälja, exportera, återexportera, licensera, överlåta, använda för annat ändamål eller på något annat sätt överföra, direkt eller indirekt, någon Produkt, information eller teknik som kan relateras till Produkt, utom i överensstämmelse med tillämpliga lagar och bestämmelser för exportkontroll, vilket bl.a. inkluderar lagarna i det land där Köparen har sitt säte. Köparen bekräftar att denne (i) kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att följa ovanstående lagar och bestämmelser, inklusive anskaffa exportlicenser och andra licenser om det blir nödvändigt och (ii) inte kommer att vidta några åtgärder som innebär en risk för att AkzoNobel bryter mot ovanstående lagar.

11. UPPSÄGNING: AkzoNobels och Köparens avtal om att leverera Produkter med tillämpning av dessa allmänna försäljningsvillkor utgör ingen skyldighet för AkzoNobel att acceptera framtida beställningar från Köparen. AkzoNobel har, utan skyldighet att kompensera Köparen, vid var tid rätt att avsluta affärsrelationen med Köparen.

12. LAG OCH TVISTLÖSNING: Dessa allmänna försäljningsvillkor och samtliga tvister mellan AkzoNobel och Köparen ska regleras av lagarna i det land och i förekommande fall den delstat eller provins där AkzoNobel har sitt säte dock att varken den s.k. Internationella köplagskonventionen (Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor), eller lagvalsbestämmelser som anvisar annan jurisdiktion, ska tillämpas. Samtliga tvister mellan AkzoNobel och Köparen som inte kan lösas i samförstånd ska överlämnas för slutligt avgörande till behörig domstol med jurisdiktion där AkzoNobel har sitt säte. Vardera parten godkänner och samtycker till sådana domstolars jurisdiktion.